Privacybeleid

Borsboom Accountants & Adviseurs, gevestigd aan Lekstraat 88-A, 2314 VJ Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Borsboom Accountants & Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonlijke gegevens die u op onze website invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Met onze opdrachtgevers en klanten wordt een verwerkersovereenkomst aangegaan waarin duidelijk staat uitgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij hebben genomen om deze te beveiligen. 

Wij bewaren  persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

 

Borsboom Accountants & Adviseurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Borsboom Accountants & Adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Borsboom Accountants & Adviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@borsboom-accountants.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Borsboom Accountants & Adviseurs zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

C.Th. Borsboom is de Functionaris Gegevensbescherming van Borsboom Accountants & Adviseurs.  Hij is te bereiken via info@borsboom-accountants.nl of via  telefoonnummer 071 – 541 0852.

Borsboom Accountants & Adviseurs,

Lekstraat 88-A 2314 VJ Leidentelefoon 071 – 541 0852

www.borsboom-accountants.nl